روسای قبلی

نام و نام خانوادگی تحصیلات از… تا… تصویر
حسن تشکری دکتری فیزیک – حالت جامد

استادیار

محسن زرگر  دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

استادیار

سید سهیل آقایی دکتری زیست شناسی – میکروبیولوژی

استادیار

 
حسن تشکری

دکتری فیزیک – حالت جامد

استادیار

 
محسن زرگر

 دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

استادیار

 
کامبیز روشنایی دکتری علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

استادیار

 
سید عباس سید میرزایی  دکتری ریاضی محض

استادیار

 
رضایی