کتاب

تصویر جلد مشخصات نوع فایل

تکنیکهای کاربردی بیوشیمی: تئوری و روش های مدرن

نویسنده: Rodney Boyer

مترجم: سید محمد حسین رضویان و همکاران

ترجمه دریافت

 مبانی و تحلیل تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

نویسنده: پریچهر زمانی و حسین مهریزی

 تالیف  دریافت

 زیست شناسی گیاهی (جلد دوم)

نویسنده: شهین مهرپور

 تالیف  دریافت

 تاریخچه کیهان

نویسنده: David Hilary Lyth

مترجمین: مجید محسن زاده گنجی، ابراهیم یوسفی رمنتی

 ترجمه  دریافت

 دستورالعمل آزمایش های پرتوپزشکی- فیزیک هسته ای

مولفین: پرویز زبده- فاطمه کلهر

 تالیف  دریافت