صفحه اصلی / گروههای آموزشی / آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

گروه

تعداد هیات علمی

تعداد بر اساس مرتبه علمی

مربی

استادیار

دانشیار

ریاضی

۴

۴

زیست شناسی

۱۹

۵

۱۲

۳

شیمی

۸

۶

۲

فیزیک

۷

۶

۲

هنر

۴

۴

کل

۴۲

۹

۲۹

۵